Sunday, 29 October 2017

HERMA SE BLOG. /. HERMA'S BLOG.

Dinsdag 31 Oktober 2017. 

HERMA SE BLOG:

(Deuteronomium 7:24-26)

24. "Ook sal Hy hulle konings in jou hand gee, dat jy hulle naam onder die hemel kan laat verdwyn, niemand sal teen jou standhou totdat jy hulle verdelg het nie. 

25. "Die gesnede beelde van hulle gode moet julle met vuur verbrand; die silwer en goud wat daaraan is, mag jy nie begeer of vir jou neem nie, dat jy nie daardeur verstrik raak nie; want dit is vir die Here jou God 'n gruwel. 

26. "En jy mag geen gruwel in jou huis inbring nie, sodat jy nie net so onder die banvloek kom nie; jy moet daar heeltemal 'n afsku van hê, en geheel en al as 'n gruwel beskou; want dit is onder die banvloek."


Tuesday 31 October 2017. 

HERMA'S BLOG:

(Deuteronomy 7:24-26)

24. "And He will deliver their kings into your hand, and you will destroy their name from under heaven; no one shall be able to stand against you until you have destroyed them. 

25. "You shall burn the carved images of their gods with fire; you shall not covet the silver or gold that is on them, nor take it for yourselves, lest you be snared by it; for it is an abomination to the Lord your God. 

26. "Nor shall you bring an abomination into your house, lest you be doomed to destruction like it. You shall utterly detest it and abhor it, for it is an accursed thing. 


(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing gedeelte aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 

Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, krag, mag, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou, tot in ewigheid. 

/  

I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate section of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 

To Him be all glory, honour, power, might, praise, worship and thanksgiving now, and forever more.)No comments:

Post a Comment