Wednesday, 28 February 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Sondag 11 Maart 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:
(Lukas 9:28-31)
28. En omtrent agt dae ná hierdie woorde, het Hy Petrus en Johannes en Jakobus saamgeneem en op die berg geklim om te bid. 
29. En terwyl Hy bid, het die voorkoms van Sy aangesig anders geword, en Sy klere skitterend wit. 
30. En daar was twee manne in gesprek met Hom; dit was Moses en Elía. 
31. Hulle het in heerlikheid verskyn en van Sy uitgang gespreek, wat Hy in Jerusalem sou volbring. 

Sunday 11 March. 2018. 
PEARL FOR EACH DAY: 
(Luke 9:28-31)
28. About eight days after Jesus said this, He took Peter, John and James with Him and went up onto a mountain to pray. 
29. As He waa praying, the appearance of His face changed, and His clothes became as bright as a flash of lightning. 
30. Two men, Moses and Elijah, appeared in glorious splendour, talking with Jesus. 
31. They spoke about His departure, which He was about to bring to fulfillment at Jerusalem. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om daagliks die korrekte
Skrifgedeelte aan my deur te gee, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle lof, eer, heerlikheid, majesteit, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou tot in alle ewigheid. 
/
I trust the Holy Spirit of God to reveal the correct portion of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, majesty, praise, worship, and thanksgiving, from now and forever more).


Many thanks to whoever sent this photo my way. May God bless you richly. 


No comments:

Post a Comment