Monday, 26 February 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Donderdag 1 Maart 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:
(Lukas 8:43-46)
43. En 'n vrou wat twaalf jaar lank aan bloedvloeiing gely het, en haar hele vermoë aan geneeshere uitgegee het, en deur niemand gesond gemaak kon word nie, 
44. het van agter af gekom en die soom van Sy kleed aangeraak, en haar bloedvloeiing het onmiddellik opgehou. 
45. Daarop sê Jesus: "Wie is dit wat My aangeraak het? En toe almal dit ontken, sê Petrus en die wat by hom was: 'Meester, die skare druk en verdring U, en U sê: "Wie is dit wat My aangeraak het?"'
46. Maar Jesus antwoord: "Iemand het My aangeraak, want Ek het gemerk dat krag van My uitgegaan het."

Thursday 1 March 2018. 
PEARL FOR EACH DAY: 
(Luke 8:43-46)
43. And there was a woman who had had a discharge of blood for twelve years, and though she had spent all her living on physicians, she could not be healed by anyone. 
44. She came up behind Him and touched the fringe of His garment, and immediately her discharge of blood ceased.  
45. And Jesus said: "Who was it that touched Me?" When all denied it. Peter said: 'Master, the crowds surround You and are pressing in on You!'
46. But Jesus said: "Someone touched Me, for I perceive that power has gone out from Me."

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om daagliks die korrekte Skrifgedeelte aan my deur te gee, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle lof, eer, heerlikheid, majesteit, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou tot in alle ewigheid. 
/
I trust the Holy Spirit of God to reveal the correct portion of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, majesty, praise, worship, and thanksgiving, from now and forever more).


No comments:

Post a Comment