Saturday, 10 February 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Ssterdag 10 Februarie 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:
(Lukas 7:24-28)
24. En nadat die boodskappers van Johannes weggegaan het, begin Hy vir die skare aangaande Johannes te sê: "Wat het julle uitgegaan in die woestyn om te aanskou? 'n Riet wat deur die wind beweeg word?
25. "Maar wat het julle uitgegaan om te sien? 'n Man met sagte klere aan? Kyk, die wat pragtige klere dra en in weelde lewe, is in paleise. 
26. "Maar wat het julle uitgegaan om te sien? 'n Profeet? Ja, Ek sê vir julle: baie meer as 'n profeet!
27. "Dit is hy van wie daar geskrywe is: 'Kyk, Ek stuur My boodskapper voor U aangesig, wat U weg voor U uit sal regmaak.'
28. "Want Ek sê vir julle: onder die wat uit vroue gebore is, is daar geen profeet groter as Johannes die Doper nie; maar die kleinste in die koninkryk van God is groter as hy."

Saturday 10 February 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Luke 7:24-28)
24. When the messengers of John had left, He began to speak to the crowds about John: "What did you go out into the wilderness to see? A reed shaken by the wind?
25. "But what did you go out to see? A man dressed in soft clothing? Those who are splendidly clothed and live in luxury, are found in royal palaces!
26. "But what did you go out to see? A prophet? Yes, I say to you, and one who is more than a prophet. 
27. "This is the one about whom it is written: 'Behold, I have sent My messenger ahead of You, who will prepare Your way before You. 
28. "I say to you, among those born of woman there is no one greater than he."

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lof, prys, danksegging en aanbidding, van nou tot in ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct section of Scripture every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, praise, worship, and thanksgiving, from now and forever more.)


Photo by Louie Giglio. Thank you, this is tremendously powerful! May God bless you richly. No comments:

Post a Comment