Thursday, 22 February 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Dinsdag 27 Februarie 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG.
(Lukas 8:34-37)
34. En toe die wagters sien wat gebeur het, het hulle gevlug en dit in die stad en in die buitewyke gaan vertel. 
35. Daarop het hulle uitgegaan om te sien wat gebeur het; en hulle het by Jesus gekom, en die man gevind uit wie die duiwels uitgevaar het, terwyl hy aan die voete van Jesus sit, gekleed en by sy verstand. En hulle het gevrees.  
36. En die wat ooggetuies was, het ook aan hulle vertel hoe die besetene genees is. 
37. En die hele menigte van die omtrek van die Gadaréners het Hom gevra om van hulle weg te gaan, omdat hulle deur 'n groot vrees bevang was. Toe het Hy in die skuit geklim en teruggegaan.  

Tuesday 27 February 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Luke 8:34-37)
34. When the herdsmen saw what had happened, they fled and told it in the city and in the country. 
35. Then people went out to see what has happened, and they came to Jesus, and found the man from whom the demons had gone, sitting at ths feet of Jesus, clothed and in his right mind, and they were afraid. 
36. And those who had seen it, told them how the demon possessed man had been healed. 
37. Then all the people of the surrounding country of the Garasenes asked Him to depart from them, for they were seized with great fear. So He got into the boat and returned. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lof, prys, danksegging en aanbidding, van nou tot in ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct section of Scripture every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, praise, worship, and thanksgiving, from now and forever more.)No comments:

Post a Comment