Monday, 12 February 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Woensdag 14 Februarie 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG.
(Lukas 7:37-40)
37. En toe 'n vrou in die stad, wat 'n sondares was, verneem dat Hy in die Fariseër se huis aan tafel was, het sy 'n albaste fles met salf (parfuum) gebring;
38. en agter Sy voete gaan stsan en geween; en sy het Sy voete begin natmaak met haar trane, en hulle afgedroog met die hare van haar hoof; en sy het Sy voete gesoen en met salf gesalf. 
39. Toe die Fariseër wat Hom genooi het dit sien, sê hy by homself: 'Hy, as Hy 'n profeet was, sou geweet wie en watter soort vrou dit is wat Hom aanraak; want sy is 'n sondares.'
40. En Jesus antwoord en sê vir hom: "Simon, Ek het iets om aan jou te sê." En hy antwoord: 'Meester, spreek.'

Wednesday 14.February 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Luke 7:37-40)
37. And behold, a woman of the town who was an especially wicked sinner, when she learned that He was reclining at table in the Pharisee's house, brought an alabaster flask of ointment (perfume).
38. And standing behind Him at His feet weeping, she began to wet His feet with her tears; and she wiped them with the hair of her head, and kissed His feet (affectionately) and anointed them with the perfume. 
39. Now when the Pharisee who had invited Him saw it, he said to himself: 'If this man were a Prophet, He would surely know who and what sort of woman this is, who is touching Him - for she is a notorious sinner (a social outcast, devoted to sin).'
40. And Jesus, replying, said to him: "Simon, I have something to say to you." And he answered: 'Teacher, say it.' 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lof, prys, danksegging en aanbidding, van nou tot in ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct section of Scripture every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, praise, worship, and thanksgiving, from now and forever more.)
No comments:

Post a Comment