Wednesday, 28 February 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Maandag 12 Maart 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:
(Lukas 9:32-36)
32. En Petrus en die wat saam met hom was, was deur die slaap oorweldig. Maar toe hulle wakker word, sien hulle Sy heerlikheid en die twee manne wat by Hom staan. 
33. En toe hulle van Hom weggaan, sê Petrus vir Jesus: 'Meester, dit is goed dat ons hier is; laat ons dan drie hutte maak, een vir U, en vir Moses een, en een vir Elía' - hy het nie geweet wat hy sê nie. 
34. Maar toe hy dit sê, kom daar 'n wolk en oordek hulle, en hulle het bang geword toe daardie manne in die wolk ingaan. 
35. En daar kom 'n stem uit die wolk wat sê: "Dit is My geliefde Seun. Luister na Hom!"
36. En nadat die stem gekom het, was Jesus daar alleen. En hulle het geswyg en aan niemand in daardie dae iets vertel van wat hulle gesien het nie.

Monday 12 March 2018. 
PEARL FOR EACH DAY: 
(Luke 9;32-36)
32. Peter and his companions were very sleepy, but when they became fully awake, they saw His glory and the two men standing with Him. 
33. As the men were leaving Jesus, Peter said to Jesus: 'Master, it is good for us to be here. Let us put up three shelters - one for You, one for Moses, and one for Elijah.' He did not know what he was saying.
34. While he was speaking, a cloud appeared and covered them, and they were afraid as they entered the cloud. 
35. A voice came from the cloud saying: "This is My Son Whom I have chosen; listen to Him." 
36. When the voice had spoken, they found that Jesus was alone. The disciples kept this to themselves and did not tell anyone at that time what they had seen. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om daagliks die korrekte
Skrifgedeelte aan my deur te gee, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle lof, eer, heerlikheid, majesteit, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou tot in alle ewigheid. 
/
I trust the Holy Spirit of God to reveal the correct portion of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, majesty, praise, worship, and thanksgiving, from now and forever more).


No comments:

Post a Comment