Monday, 26 February 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. / PEARL FOR EACH DAY.

Woensdag 28 Fenruarie 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:
(Lukas 8:38-42)
38. En die man uit wie die duiwels uitgevaar het Hom gebid om by Hom te kan bly. Maar Jesus het hom laat gaan en gesê:
39. "Gaan terug na jou huis en vertel watter groot dinge God aan jou gedoen het. En hy het gegaan en deur die hele stad verkondig watter groot dinge Jesus aan hom gedoen het. 
40. En toe Jesus terugkom, het die skare Hom verwelkom; want almal was Hom te wagte. 
41. En daar kom 'n man wie se naam Jaïrus was, en hy was 'n owerste van die sinagoge; en hy val voor die voete van Jesus neer en smeek Hom om na sy huis te kom;
42. want sy enigste dogter van omtrent twaalf jaar het op sterwe gelê. Ek terwyl Hy gaan, het die skare Hom verdring. 

Wednesday 28 February 2018. 
PEARL FOR EACH DAY: 
(Luke 8:38-42)
38. The man from whom the demons had gone, begged that he might be with Him, but Jesus sent him away saying: 
39. "Return to your home, and declare how much God Has done for you." And he went away, proclaiming throughout the whole city how much Jesus Had done for him. 
40. Now when Jesus returned, the crowd welcomed Him, for they were all waiting for Him.  
41. And there came a man named Jairus, who was a ruler of the synagogue. And falling at Jesus' feet, he implored Him to come to his house, 
42. for he had an only daughter, about twelve years of age, and she was dying. As Jesus went, the people pressed around Him. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om daagliks die kortekte Skrifgedeelte aan my deur te gee, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle lof, eer, heerlikheid, majesteit, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou tot in alle ewigheid. 
/
I trust the Holy Spirit of God to reveal the correct portion of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, majesty, praise, worship, and thanksgiving, from now and forever more).No comments:

Post a Comment