Monday, 12 February 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Vrydag 16 Februarie 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG.
(Lukas 7;46-50)
46. "Met olie het jy My hoof nie gesalf nie; maar sy het My voete met salf gesalf. 
47. "Daarom sê Ek vir jou: Haar sondes wat baie is, is vergewe, want sy het baie liefgehad; maar hy vir wie weinig vergewe is, het weinig lief.  
48. En Hy sê vir haar: "Jou sondes is vergewe."
49. Toe begin die wat aan tafel was, by hulleself te sê: 'Wie is hierdie Man,  wat selfs die sondes vergewe?' 
50. En Hy sê vir die vrou: "Jou geloof het jou gered, gaan in vrede."

Friday 16 February 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Luke 7:46-50)
46. "You did not anoint My head with (cheap, ordinary) oil, but she has anointed My feet with (costly, rare) perfume).
47. "Therefore I tell you: her sins, many as they are, are forgiven her - because she has loved much. But he who is forgiven little, loves little."
48. Then He said to her: "Your sins are forgiven."
49. Then those who were at table with Him began to say among themselves: 'Who is this who even forgives sins?'
50. But Jesus said to the woman: "Your faith have saved you; go (enter)
Into peace." (in freedom from all the distresses that are experienced as the result of sin). 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lof, prys, danksegging en aanbidding, van nou tot in ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct section of Scripture every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, praise, worship, and thanksgiving, from now and forever more.)

Many thanks to whoever sent this photo my way. God bless. 


No comments:

Post a Comment