Monday, 12 February 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Maandag 19 Februarie 2018.
PÊREL VIR ELKE DAG:
(Lukas 8:8-10)
8. "En 'n ander deel het in die goeie grond geval, en gegroei en honderdvoudige vrug opgelewer." Toe Hy dit gesê het, roep Hy uit: "Wie ore het om te hoor, laat hom hoor!"
9. En Sy dissipels het Hom gevra en gesê: 'Wat beteken hierdie gelykenis tog?'
10. "Aan julle is dit gegee om die verborgenhede van die Koninkryk te ken; maar aan die ander deur gelykenisse; sodat hulle, terwyl hulle sien, nie sien nie, en terwyl hulle hoor, nie verstaan nie."

Monday 19 February 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Luke 8:8-10)
8. "And some feed fell into good soil, and grew up and yielded a crop, hundred times (as great)." As He said these things, He called out: "He who has ears to hear, let him be listening and let he consider and understand by hearing!"
9. And when His disciples asked Him the meaning of this parable, 
10. He said to them: "To you it has been given to (come progressively to) know (to recognize and understand more strongly and clearly), the mysteries and secrets of the kingdom of God, but for others they are in parables, so that (though) looking, they may not see; and hearing, they may not comprehend."

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing aan my deur te gee, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle lof, eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding, majesteit en danksegging van nou af tot in alle ewigheid. Amen. 
/
am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct section of Scripture to me each day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, praise worship, majesty and thanksgiving, from now and throughout eternity. Amen.)


No comments:

Post a Comment