Monday, 26 February 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Saterdag 10 Maart 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:
(Lukas 9:23-27) 
23. En Hy sê vir almal: "As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën en sy kruis elke dag opneem, en My volg.
24. "Want elkeen wat sy lewe wil red sal dit verloor; maar elkeen wat sy lewe om My ontwil verloor, hy sal dit red. 
25. "Wat baat dit die mens tog as hy die hele wêreld win, maar homself verloor of skade aandoen?
26. "Want elkeen wat hom skaam vir My en My Woorde, vir hom sal die Seun van die Mens Hom skaam, wanneer Hy kom in Sy heerlikheid, en die van die Vader en van die heilige engele.
27. "Ek sê vir julle met waarheid: Daar is sommige van die wat hier staan, wat die dood sekerlik nie sal smaak voordat hulle die koninkryk van God nie gesien het nie."

Saturday 10 March  2018. 
PEARL FOR EACH DAY: 
(Luke 9:23-27)
23. Then He said to them all: "Whoever wants to be My disciple, must deny themselves and take up their cross daily and follow Me.
24. "For whoever wants to save their life will lose it, but whoever loses their life for Me, will save it. 
25. "What good is it for someone to gain the whole world, and yet loose or forfeit their very self? 
26. "Whoever is ashamed of Me and My Words, the Son of Man will be ashamed of them, when He comes in His glory, and the glory of the Father and of the holy angels. 
27. "Truly I tell you, some who are standing here, will not taste death, before they see the Kingdom of God."

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om daagliks die korrekte Skrifgedeelte aan my deur te gee, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle lof, eer, heerlikheid, majesteit, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou tot in alle ewigheid. 
/
I trust the Holy Spirit of God to reveal the correct portion of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, majesty, praise, worship, and thanksgiving, from now and forever more).


Many thanks to John Hagee Ministries for these uplifting photos they always send my way. May this ministry be blessed.  

No comments:

Post a Comment