Monday, 12 February 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

YPÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Donderdag 15 Februarie 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG.
(Lukas 7:41-44)
41. Hy sê toe: "'n Sekere geldskieter het twee skuldenaars gehad; die een het vyf honderd pennings geskuld, en die ander vyftig;
42. en omdat hulle niks gehad het om te betaal nie, het hy dit aan altwee geskenk. Sê nou, wie sal hom die meeste liefhê?
43. En Simon antwoord en sê: 'Ek veronderstel dié een aan wie hy die meeste geskenk het.' En Hy antwoord hom: "Jy het reg geoordeel."
44. Daarop draai Hy om na die vrou en sê vir Simon: "Sien jy hierdie vrou? Ek het in jou huis gekom - water het jy nie vir My voete gegee nie; maar sy het met haar trane My voete natgemaak, en met die hare van haar hoof afgedroog."

Thursday 15 February 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Luke7:41-44)
41. "A certain lender of money (at interest) had two debtors; one owed him five hundred denarii, and the other fifty. 
42. "When they had no means of paying, he freely forgave them both. Now which of them will love him more?"
43. Simon answered: 'The one, I take it, for whom he forgave and cancelled more. And Jesus said to Simon: "You have decided correctly. Then turning toward the woman, He said to Simon: Do you see this woman? When I came into your house, you gave Me no water for My feet, but she has wet my feet with her tears, and wiped them with her hair. 
44. "You gave Me no kiss, but she from the moment I came in, has not ceased (intermittently) to kiss My feet tenderly and carressingly."

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lof, prys, danksegging en aanbidding, van nou tot in ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct section of Scripture every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, praise, worship, and thanksgiving, from now and forever more.)


Many thanks to Max Lucado for this this very relevant and touching photo, from his book: Jesus washes the feet of His disciples. 

No comments:

Post a Comment