Monday, 26 February 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Dinsdag 27 Maart 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:
(Lukas 10:31-37)
33. "Maar 'n sekere Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom; en toe hy hom sien, het hy innig jammer gevoel,
34. "en na hom gegaan, sy wonde verbind, en olie en wyn daarop gegooi. Hy het hom toe op sy eie pakdier gehelp, en hom na 'n herberg geneem, en vir hom gesorg. 
35. "En toe hy die volgende môre weggaan, haal hy twee pennings uit en gee dit aan die eienaar van die herberg en sê vir hom: Sorg vir hom, en enige onkoste wat jy nog meer mag hê, sal ek jou betaal as terugkom. 
36. "Wie dan van hierdie drie dink jy, was naaste aan hom wat onder die rowers verval het?
37. En hy antwoord: 'Hy wat barmhartigheid aan hom bewys het.'
Toe sê Jesus vir hom: "Gaan, en doen jy net so."

Tuesday 27 March 2018. 
PEARL FOR EACH DAY: 
(Luke 10:31-37)
33. "But a certain Samaritan, as he travelled along, came down to where he was; and when he saw him, he was moved with pity and sympathy (for him).
34. "And went to him and dressed his wounds pouring on (them) oil and wine. Then he set him on his own beast and brought him to an inn and took care of him. 
35. "And the next day he took out two denarii (two day's wages) and gave (them) to the innkeeper, saying: 'Take care of him, and whatever more you spend, I myself will repay you when I return.'
36. "Which of these three do you think proved himself a neighbour to him who fell among the robbers?"
37. He answered: 'The one who showed pity and mercy to him.' And Jesus said to him: "Go, and do likewise."

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om daagliks die korrekte
Skrifgedeelte aan my deur te gee, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle lof, eer, heerlikheid, majesteit, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou tot in alle ewigheid. 
/
I trust the Holy Spirit of God to reveal the correct portion of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, majesty, praise, worship, and thanksgiving, from now and forever more).
No comments:

Post a Comment