Monday, 26 February 2018

PEARL FOR EACH DAY. /. PÊREL VIR ELKE DAG.

Vrydag 9 Maart 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:
(Lukas 9:18-21)
18. En toe Jesus besig was om alleen te bid, was Sy dissipels saam met Hom, vra Hy hulle en sê: "Wie sê die skare is Ek?"
19. En hulle antwoord en sê: 'Johannes die Doper, en ander Elía, en ander dat een van die ou profete opgestaan het.'
20. En Hy sê vir hulle: "Maar julle, wie sê julle is Ek?" En Petrus antwoord en sê: 'Die Christus van God!'
21. Toe gee Hy hulle 'n streng bevel, en gebied hulle om dit aan niemand te vertel nie. 
22. En Hy sê: "Die Seun van die Mens moet baie ly en verwerp word, deur die ouderlinge, en die owerpriesters en skrifgeleerdes, en gedood word, en op die derde dag opstaan."

Friday 9 March 2018. 
PEARL FOR EACH DAY: 
(Luke 9:18-21)
18. And when Jesus was praying in private and His disciples were with Him, He asked them: "Who do the crowds say I Am?"
19. They replied: 'Some say John the Baptist; others say Elijah; and still others, that one of the prophets of long ago Has come back to life.'
20. "But what about you?" He asked. "Who do you say I Am?" Peter answered: 'God's Messiah.'
21. Jesus strictly warned them not to tell this to anyone.  
22. Then He said: "The Son of Man must suffer many things and be rejected by the elders, the chief priests and the teachers of the law, and He  must be killed and on the third day be raised to life."

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om daagliks die korrekte Skrifgedeelte aan my deur te gee, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle lof, eer, heerlikheid, majesteit, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou tot in alle ewigheid. 
/
I trust the Holy Spirit of God to reveal the correct portion of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, majesty, praise, worship, and thanksgiving, from now and forever more).


No comments:

Post a Comment