Monday, 5 March 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Dinsdag 6 Maart 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:
(Lukas 9:7-10)
7. Herodes die viervors hoor toe van al die dinge wat deur Jesus gedoen is; en hy was met die saak verleë, omdat deur sommige gesê is: 'Johannes is uit die dode opgewek,'
8. en deur ander 'Elía het verskyn,'en deur ander: 'Een van die profete het opgestaan' 
9. En Herodes het gesê: 'Johannes het ek onthoof, maar wie is hierdie ander Man van Wie ek sulke dinge hoor?' En hy het probeer om Hom te sien. 
10.  En toe die apostels terugkom, en Hom alles vertel wat hulle gedoen het, het Hy hulle saamgeneem en in die eensaamheid gegaan na 'n verlate plek van 'n stad genaamd Betsáida. 

Tuesday 6 March 2018. 
PEARL FOR EACH DAY: 
(Luke 9:7-10)
7. Now Herod the tetrarch heard of all that was being done by (Jesus), and he was thorougly perplexed and troubled, because it was said by some that John the Baptist had been 
raised from the dead.    
8. And by others that Elijah had appeared, and by others that one of the prophets of old had come back to life.  
9. But Herod said: 'John I beheaded; but Who is this about Whom I learn such things by hearsay? And he sought to see Him. 
10. Upon their return, the apostles reported to Jesus all that they had done. And He took them (along with Him) and withdrew into privacy near a town called Bethsaida. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om daagliks die korrekte Skrifgedeelte aan my deur te gee, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle lof, eer, heerlikheid, majesteit, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou tot in alle ewigheid. 
/
I trust the Holy Spirit of God to reveal the correct portion of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, majesty, praise, worship, and thanksgiving, from now and forever more).


Many thanks to Alta van Vuuren who kindly sent this message from pastor Joel Osteen my way, to use as an illustration to a blog. May God bless you richly Alta! Love, your aunt. 


No comments:

Post a Comment