Saturday, 28 April 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Woensdag 2 Mei 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Handelinge 3:9-13)
9. En die hele volk het gesien hoe hy daar loop en God prys. 
10. En hulle het hom herken, dat dit hy was wat by die Skone Poort van die tempel gesit het om te bedel, en hulle is vervul met verwondering en verbasing oor wat met hom gebeur het. 
11. En toe die kreupel man wat genees was aan Petrus en Johannes vashou, het die volk met uitermate verbasing na hulle gehardloop in die pilaargang wat Salomo s'n genoem word. 
12. En toe Petrus dit sien, sê hy vir die volk: "Israeliete, waarom is julle hieroor verwonderd, en waarom kyk julle ons so aan, asof ons deur ons eie krag of godsvrug bewerk het dat hy loop? 
13. "Die God van Abraham en Isak en Jakob, die God van ons vaders, het Sy Kind Jesus verheerlik, Hom wat julle oorgelewer en voor Pilatus verloën het, toe hy besluit het om Hom los te laat."

Wednesday 2 May 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Acts 3:9-13)
9. And all the people saw him walking and praising God. 
10. Then they knew that it was he who sat begging alms at the Beautiful Gate of the temple; and they were filled with wonder and amazement at what had happened to him. 
11. Now as the lame man who was healed held on to Peter and John, all the people ran together to them, in the porch which is called Solomon's, greatly amazed. 
12. So when Peter saw it, he responded to the people: "Men of Israel, why do you marvel at this? Or why look so intently at us, as though by our own power or godliness we had made this man walk?  
13. "The God of Abraham, Isaac and Jacob, the God of our fathers, glorified His Servant Jesus, whom you delivered up and denied in the presence of Pilate, when he was determined to let Him go."

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om elke dag die korrekte Skriflesing gedeelte aan my deur te gee, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle lof, eer, majesteit, heerskappy, lofprysing, aanbidding en danksegging, van nou tot in alle ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to provide the correct section of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, majesty, supremacy, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more. No comments:

Post a Comment