Wednesday, 4 April 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Woensdag 11 April 2018. 

PÊREL VIR ELKE DAG:
(Johannes 21:18-22)
18.  Toe jy jonk was het jy jouself omgord en gewandel waar jy ookal wou. Maar wanneer jy oud geword het, sal jy jou hande uitstrek en iemand anders sal jou omgord, en jou neem waar jy nie wil gaan nie." 
19. Hy het dit gesê om aan te dui deur watter tipe dood Petrus God sou verheerlik. Hierna sê Hy vir hom: "Volg My!"
20. Maar toe Petrus omdraai, sien hy die dissipel vir wie Jesus liefgehad het, volg - die een wat op Sy bors geval en gevra het: 'Here, wie is U verraaier?'
21. Toe Petrus hom sien, sê hy vir Jesus: 'Here, wat van hierdie man?'
22. Jesus sê vir hom: "As Ek wil hê dat hy moet bly tot Ek kom, wat is dit vir jou?"

Wednesday 11 April  2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(John 21:18-22)
18. "I assure you, most solemnly I tell you, when you were young you girded yourself (put on your own belt or girdle) and you walked about wherever you pleased to go. But when you grow old, you will stretch out your hands, and someone else will put your girdle around you and carry you where you do not wish to go."
19. He said this to indicate by what kind of death Peter would glorify God. After this, He said to him: "Follow Me!"
20. But Peter turned and saw the disciple whom Jesus loved, following - the one who also had leaned back on His breast at the supper and had said: 'Lord, who is it that is going to betray You?'
21. When Peter saw him he said to Jesus: 'Lord, what about this man?'
22. Jesus said to him: "If I want him to stay (survive, live) until I come, what is that to you?"

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle lof, eer, heerlikheid, majesteit, lofprysing, aanbidding en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate portion of Scripture every day, according to your needs and ecpectations. 
To Him be all glory, honour, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more).


Many thanks to Ashleigh Ford for this lovely photo, as illustration. 

No comments:

Post a Comment