Wednesday, 4 April 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Monday 9 April 2018. 

PEARL FOR EVERY DAY:

(John 21:9-14)
9. When they got out on the beach, they saw a fire of coals there, and fish on it (cooking), and bread. 
10. Jesus said to them: "Bring some of the fish which you have just caught. 
11. So Simon Peter went aboard and hauled the net to land, full of large fish, one-hundred-and-fifty-three of them; and though there were so many of them, the net was not torn. 
12. Jesus said to them: "Come and have breakfast." But none of the disciples ventured or dared to ask Him: 'Who are You?' because they well knew that it was the Lord. 
13. Jesus came and took the bread and gave it to them, and so also with the fish. 
14. This was now the third time that Jesus revealed Himself (appeared, was manifest) to the disciples, after He had risen from the dead.  

Maandag 9 April 2018. 

PÊREL VIR ELKE DAG:
(Johannes 21:9-14)
9. En toe hulle geland het, sien hulle 'n koolvuur op die grond, en vis daarop lê, en brood. 
10. Jesus sê vir hulle: "Bring van die visse wat julle nou gevang het,"
11. Simon Petrus het in die skuit geklim, en die net op die land getrek, vol groot visse, honderd-drie-en-vyftig in getal. En alhoewel daar so baie was, het die net nie geskeur nie. 
12. En Jesus sê vir hulle: "Kom eet!"
En niemand van die dissipels het dit gewaag om Hom te vra: 'Wie is U?'
nie, omdat hulle wis dat dit die Here was. 
13. En Jesus het gekom en die brood geneem en aan hulle gegee, so ook die vis. 
14. Dit was al die derde keer dat Jesus aan sy dissipels verskyn het, nadat Hy opgestaan het uit die dode.  

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle lof, eer, heerlikheid, majesteit, lofprysing, aanbidding en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate portion of Scripture every day, according to your needs and ecpectations. 
To Him be all glory, honour, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more).No comments:

Post a Comment