Wednesday, 4 April 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

LDonderdag 12 April 2018. 

PÊREL VIR ELKE DAG:

(Johanmes 21:23-25)
23. Hierdie Woord het toe onder die broeders uitgegaan dat daardie dissipel nie sou sterwe nie; en Jesus het nie vir hom gesê dat hy nie sou sterwe nie, maar: "As Ek wil hê dat hy bly totdat Ek kom, wat gaan dit jou aan?"
24. Dit is daardie dissipel wat van hierdie dinge getuig, en hierdie dinge geskryf het, en ons weet dat sy getuienis waar is.  
25. En daar is nog baie ander dinge wat Jesus alles gedoen het; maar as hulle een vir een beskrywe moes word, sou die wêreld self dink ek, die geskrewe boeke nie bevat nie. Amen.  

Thursday 12 April 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(John 21:23-25)
23. So word went out among the brethern that this disciple was not going to die: yet Jesus did not say to him that he was not going to die, but, "If I want him to stay (survive, live) till I come, what is that to you!"
24. It is this same disciple who is bearing witness to these things and has recorded (written) them; and we (well) know that his testimony is true.     
25. And there are also many other things which Jesus did. If they should be all recorded one by one (in detail), I suppose that even the world itself could not contain (have room) for the books that would be written. Amen. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle lof, eer, heerlikheid, majesteit, lofprysing, aanbidding en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate portion of Scripture every day, according to your needs and ecpectations. 
To Him be all glory, honour, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more).


No comments:

Post a Comment