Saturday, 28 April 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Maandag 7 Mei 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Handelimge 4:5-10)
5. Die volgende dag kom toe hulle owerstes en ouderlinge en skrifgeleerdes in Jerusalem bymekaar, 
6. ook Annas, die hoëpriester, en Kájafas en Johannes en Alexander en almal wat van die hoëpriesterlike familie was; 
7. en toe hulle hul voorgebring het, vra hulle: 'Deur watter mag en deur watter naam het julle dit gedoen?'
8. Daarop sê Petrus, gevul met die Heilige Gees, aan hulle: "Owerstes van die volk, en ouderlinge van Israel,
9, "as ons vandag ondervra word oor 'n weldaad aan 'n siek man, waardeur hy gesond geword het,
10. "laat dit bekend word aan julle almal en aan die hele volk van Israel, dat in die Naam van Jesus Christus die Nasaréner wat julle gekruisig het, maar wat God uit die dode opgewek het, dat deur Hom hierdie man gesond voor julle staan."

Monday 7 May 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Acts 4:5-10)
5. Then on the following day, their magistrates and elders and scribes were assembled in Jerusalem, 
6. including Annas the high priest and Caiaphas and John and Alexander, and all the others who belonged to the high priestly relationship. 
7. And they set the men in their midst and repeatedly demanded: 'By what sort of power or by what kind of authority, did (such people as) you do this healing?'
8. Then Peter, (because he was) filled with (and controlled by) the Holy Spirit, said to them: 'Rulers of the people and members of the council (the Sanhedrin),
9. "if we are being put on trial (here) today and examined concerning a good deed done to benefit a feeble (helpless) cripple, by what means this man has been restored to health,  
10. "let it be known and understood by all of you, and by the whole house of Israel, that in the Name and the power and authority of Jesus Christ of Nazareth, Whom you crucified, (but) Whom God raised from the dead, in Him and by means of Him this man is standing here before you, well and sound in body."

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om elke dag die korrekte Skriflesing gedeelte aan my deur te gee, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle lof, eer, majesteit, heerskappy, lofprysing, aanbidding en danksegging, van nou tot in alle ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to provide the correct section of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, majesty, supremacy, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more. 


No comments:

Post a Comment