Sunday, 22 April 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Donderdag 26 April 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Handelinge 2:29-32)
29. "Broeders ek kan vry-uit met julle praat oor die aartsvader Dawid, dat hy gesterf het en ook begrawe is, en sy graf is by ons tot vandag toe. 
30. "Omdat hy 'n profeet was en geweet het dat God vir hom met 'n eed gesweer het, dat hy uit die vrug van sy lendene, wat die vlees betref, die Christus sou verwek om op sy troon te sit,
31. "het hy, omdat hy dit vooruit gesien het, gespreek van die opstanding van Christus, dat Sy siel nie in die doderyk verlaat is, en dat Sy vlees ook nie verderwing gesien het nie. 
32. "Hierdie Jesus het God opgewek, waarvan ons almal (Sy dissipels), getuies is."

Thursday 26 April 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Acts 2.29-32)
29. "Brethren it is permitted me to tell you confidently and with freedom concerning the patriarch Dawid, that he both died and was buried, and his tomb is with us to this day. 
30. "Being however a prophet, and knowing that God had sealed to him with an oath that He would set one of his descendants on his throne. 
31. "He foreseeing this, spoke (by foreknowledge) of the resurrection of the Christ (the Messiah) that He was not (in death) and left in Hades (the state of departed spirits) nor did His body know decay or see destruction. 
32. "This Jesus God raised up, and of that all we (His disciples) are witnesses."

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om elke dag die korrekte Skriflesing gedeelte aan my deur te gee, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle heerlilheid, eer, majesteit, heerskappy, lofprysing, aanbidding en danksegging, van nou tot in alle ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to provide the correct section of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, majesty, supremacy, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more.)


No comments:

Post a Comment