Wednesday, 4 April 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Saterdag 14 April 2018. 

PÊREL VIR ELKE DAG:

(Handelinge 1:5-8)
5. "Want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word, nie lank ná hierdie dae nie."
6. Die wat bymekaar gekom het, vra Hom toe en sê: 'Here, gaan U in hierdie tyd weer die Koninkryk van God oprig?'
7. En Hy antwoord hulle: "Dit kom julle nie toe om dis tye en geleenthede te weet, wat die Vader deur Sy eie mag bepaal het nie;
8. "maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom; en julle sal My getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judéa en Samaría, en tot aan die uiterste van die aarde."
 
All indications are that Luke recorded these reports in 'Acts.'

Saturday 14 April  2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Acts 1 5-8)
5. "For John baptized with water, but not many days from now you shall be baptized with ths Holy Spirif."
6   So when they were assembled, they asked Him: 'Lord, is this the time when You will re-establish the kingdom, and restore it to Israel?'
7. He said to them: "If is not for you to become acquinted with and know what time brings (the things and events of time and their definite periods) or fixed years and seasons (their critical niche in time), which the Father Has appointed (fixed and reserved) by His own choice and authority and personal power.  
8. "But you shall receive power (ability, efficiency, and might) when the Holy Spirit comes upon you, and you ahall be My witnesses in Jerusalem, and all Judea and Samaria and to the ends (the very bounds) of the earth."

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle lof, eer, heerlikheid, majesteit, lofprysing, aanbidding en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate portion of Scripture every day, according to your needs and ecpectations. 
To Him be all glory, honour, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more).


No comments:

Post a Comment