Saturday, 14 April 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Dinsdag 17 April 2018. 

PÊREL VIR ELKE DAG:
(Handelinge 1:15-19)
15. En in dié dae het Petrus in die midde van die dissipels opgestaan - die skare van persone daar bymekaar was omtrent honderd en twintig - en gesê; 
16. 'Broeders, hierdie Skrif moes vervul word wat die Heilige Gees voorspel het deur die mond van Dawid, aangaande Judas wat die leier was van die wat Jesus gevange geneem het;
17. 'want hy is saam met ons getal gereken, en het die lot van hierdie bediening verkry. 
18. 'Hy het dan 'n stuk grond gekoop met die loon van ongeregtigheid, en het vooroor geval en oopgebars, en al sy ingewande het uitgestort;
19. 'en dit het bekend geword aan al die inwoners van Jerusalem, sodat daardie grond in hulle eie taal Akeldáma genoem is, dit is Bloedgrond.'

Tuesday 17 Aptil 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Acts 1:15-19)
15. Now on one of those days, Peter arose among the brethren, the whole number of whom gathered together, was about a hundred and twenty.  
16. 'Brethren,' he said: 'It was necessary that the Scripture be fulfilled which the Holy Spirit foretold by the lips of David, about Judas who acted as guide to those who arrested Jesus. 
17. 'For he was counted among us and received (by divine allotment) his portion in this ministry. 
18. 'Now this man obtained a piece of land with the (money paid him as a) reward for his treachery and wickedness, and falling headlong, he burst open in the middle (of his body) and all his intestines poured forth.'
19. 'And all the residents of Jerusalem became acquainted with the facts, so that they called the piece of land in their own dialect - Akeldama, that is: Field of Blood.'

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle lof, eer, heerlikheid, majesteit, lofprysing, aanbidding en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate portion of Scripture every day, according to your needs and ecpectations. 
To Him be all glory, honour, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more).


No comments:

Post a Comment