Wednesday, 4 April 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Woensdag 18 April 2018. 

PÊREL VIR ELKE DAG:

(Handelinge 1:20-26)
20. "Want daar staan geskrywe in die Boek van Psalms: "Laat sy woonplek woes word, en laat daar geen inwoner in woon nie!" En: "Laat 'n ander een sy opsienersamp neem."
21. "Van die manne dan wat saam met ons rondgegaan het, al die tyd waarin die Here Jesus by ons in- en uitgegaan het, 
22. "van die doop van Johannes af, tot op die dag dat Hy van ons opgeneem is - van hulle moet daar een saam met ons getuie word van Sy opstanding."
23. En hulle het twee voorgestel: Josef wat genoem word Bársabas, met die bynaam van Justus, en Mathías. 
24. En hulle het gebid en gesê: 'Here, wat die harte van almal ken, wys ons uit hierdie twee die een aan wat U uitverkies het, 
25. 'om die lot van hierdie bediening en apostelskap te verkry, waarvan Judas afgewyk het, om heen te gaan na sy eie plek.'
26. Toe werp hulle die lot, en die lot het op Matthías geval; en hy is gekies om saam met die elf apostels te wees. 

Wednesday 18 April 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Acts 1:20-26)
20. "For in the Book of Psalms it is written: 'Let his place of residence become deserted and gloomy, and let there be no one to live in it,' and again: 'Let another take his position or overseership.'
21. "So one of the other men who have accompanied us (apostles) during all the time that the Lord Jesus went in and out among us, 
22. "from the baptism of John at the outset, until the day when he was taken up from among us - one of these men must join with us, and become a witness to testify to His resurrection." 
23. And they accordingly proposed (nominated) two men, Joseph called Barsabbas, who was surnamed Justus, and Matthias. 
24. And they prayed and said: 'You Lord Who know all hearts (their thoughts, passions, desires, appetites, purposes, and endeavours), indicate to us which one of these two You Have chosen 
25. 'to take the place in this ministry and receive the position of an apostle, from whom Judas fell away and went astray to go (where he belonged) to his own (proper) place.'
26. And they drew lots (between the two), and the lot fell on Matthias; and he was added to and counted with the eleven apostles (special messengers).

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle lof, eer, heerlikheid, majesteit, lofprysing, aanbidding en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate portion of Scripture every day, according to your needs and ecpectations. 
To Him be all glory, honour, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more).


Many thanks to Louie Giglio for this photo. It comes from his book: "The comeback." Many stories in this book are about people successfully overcoming obstacles as part of their comeback process. 
A person goes from hurting to healed, from addicted to free, from sorrow to joy, from loss to gain. 
These stories are powerful and true. 


No comments:

Post a Comment