Sunday, 15 April 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Maandag 16 April 2018. 

PÊREL VIR ELKE DAG:

(Handelinge 1:13,14)
13. En toe hulle daar kom, gaan hulle na die bovertrek waar hulle gewoond was om te vertoef, naamlik Petrus en Johannes en Jakobus en Andréas, Filippus, Thomas en Bartholomeus, Mattheus en Jakobus die seun van Alphéus, en Simon die Yweraar, en Judas, die seun van Jakobus. 
14. Hulle almal het eendragtig volhard in gebed en smeking saam met 'n aantal vroue, en met Maria, die moeder van Jesus, en met Sy broers. 

Monday 16 April 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Acts 1:13,14)
13. And when they had entered the city, they mounted the stairs to the upper room where they were (indefinitely) staying - Peter and John and James and Andrew; Philip and Thomas, Bartholomew and Matthew, James son of Alphaeus and Simon the Zealot, and Judas, son of James. 
14. All of these with their minds in full agreement devoted themselves steadfastly to prayer, (waiting together), with the women and Mary, the mother of Jesus, and with His brothers. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle lof, eer, heerlikheid, majesteit, lofprysing, aanbidding en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate portion of Scripture every day, according to your needs and ecpectations. 
To Him be all glory, honour, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more).


No comments:

Post a Comment