Sunday, 22 April 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Vrydag 27 April 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Handelinge 2:33-36)
33. "Nadat Hy dan deur die regterhand van God verhoog is, en van die Vader die belofte van die Heilige Gees ontvang het, het Hy dit uitgestort, wat julle nou sien en hoor. 
34. "Want Dawid het nie in die hemele opgevaar nie, maar hyself sê: 'Die Here het gespreek tot my Here: "Sit aan My regterhand;
35. ""totdat Ek U vyande gemaak het, 'n voetbank van U voete."
36. "Laat dan die hele huis van Israel sekerlik weet: dat God hom Here en Christus gemaak het, hierdie Jesus wat julle gekruisig het."

Friday 27 April 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Acts 2:33-36)
33. "Being therefore lifted high by and to the right hand of God, and having received from the Father the promised (blessing, which is the) Holy Spirit, He Has made this outpouring which you yourselves both see and hear. 
34. "For David did not ascend into the heavens; yet he himself says: 'The Lord said to my Lord: "Sit at My right hand, and share My throne;
35. ""until I make Your enemies a footstool for Your feet."
36. "Therefore let the whole house of Israel recognize beyond all doubt and acknowlege assuredly that God Has made Him Lord and Christ (the Messiah) - this Jesus Whom you crucified." 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om elke dag die korrekte Skriflesing gedeelte aan my deur te gee, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle heerlikheid, eer, majesteit, heerskappy, lofprysing, aanbidding en danksegging, van nou tot in alle ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to provide the correct section of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, majesty, supremacy, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more.)


Picture by Choco de Jesus, from his book "Move into More." 
Many thanks to you pastor Choco. May God's Spirit continue to fulfill  your desires.  


No comments:

Post a Comment