Saturday, 14 July 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Saterdag 28 Julie 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Handelinge 13:46-52)
46. Maar Paulus en Bárnabas het vryuit gespreek en gesê: "Dit was noodsaaklik dat die Woord van God aan julle verkondig moes word. Aangesien julle dit egter verwerp en julleself die ewige lewe nie waardig ag nie, kyk, ons wend ons tot die Heidene. 
47. "Want so het die Here aan ons bevel gegee: 'Ek het U 'n lig van die nasies gemaak, sodat U tot redding sal wees tot aan die einde van die aarde.'"
48. En toe die Heidene dit hoor, was hulle bly; en hulle het die Woord van die Here geprys; en daar het gelowig geword almal wat verordineer was tot die ewige lewe. 
49. En die Woord van die Here is deur die hele land versprei
50. Maar die Jode het die godsdienstige en aansienlike vroue en vernaamste mense van die stad opgehits, en teen Paulus en Bárnabas 'n vervolging in die lewe geroep, en hulle buite hul gebied verdryf. 
51. Toe het hulle die stof van hul voete teen hulle afgeskud en na Ikónium gegaan. 
52. En die dissipels is vervul met blydskap, en met die Heilige Gees. 

Saturday 28July 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Acts 13:46-52)
46. And Paul and Barnabas spoke out plainly and boldly, saying: "It was necessary that God's message (concerning salvation through Christ) should be spoken to you first. But since you thrust it from you, you pass this judgement on yourselves, that you are unworthy of eternal life, and out of your own mouth you will be judged. Now behold, we turn to the Gentiles (the heathen),
47. "For so the Lord Has charged us, saying: 'I have set you to be a light to the Gentiles, that you may bring (eternal salvation) to the uttermost parts of the earth.'"
48. And when the Gentiles heard this, they rejoiced and glorified (praised and gave thanks for) the Word of God; and as many as were destined (appointed and ordained) to eternal life, believed and relied on Jesus as the Christ, and their Saviour. 
49. And so the Word of the Lord (concerning eternal salvation through Christ) scattered and spread throughout the whole region.  
50. But the Jews stirred up the devout women of high rank and the outstanding men of the town, and instigated persecution against Paul and Barnabas, and drove them out of their boundaries. 
51. But the apostles shook off the dust from their feet against them, and went to Iconium.
52. And the disciples were continually filled (throughout their souls) with joy and the Holy Spirit. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om my van die korrekte Skriflesing gedeelte te voorsien elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, krag, mag, majesteit, lofprysing, aanbidding, en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct portion of
Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, power, might, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more.)No comments:

Post a Comment