Saturday, 14 July 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Maandag 23 Julie 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:
(Handelinge 13:13-18)
13. En Paulus en sy metgeselle het afgevaar van Pafos en by Perge en Pamfilië gekom. En Johannes (Markus) het hulle verlaat en na Jerusalem  teruggekeer. 
14. Maar hulle het van Perge af verder gegaan en in Antiochíë in Pisídië aangekom, en hulle het op die sabbatdag gegaan en gaan sit, 
15. en ná die lesing van die Wet en die Profete het die hoofde van die sinagoge na hulle gestuur en gesê: 'Broeders, as julle 'n woord van opwekking vir die volk het, spreek dan!'
16. Toe staan Paulus op, wink met die hand en sê: "Israeliete en julle wat God vrees, luister!
17. "Die God van hierdie volk Israel het ons vaders uitverkies, en die volk verhoog toe hulle bywoners in Egipteland was, en met 'n hoë arm hulle daaruit gelei. 
18. "En omtrent veertig jaar lank het Hy hulle in die woestyn verdra."

Monday 23 July 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Acts 13:13-18)
13. Now Paul and his companions sailed from Paphos and came to Perga in Pamphylia. And John (Mark) separated himself from them and went back to Jerusalem, 
14. but they themselves came on from Perga and arrived at Antioch in Pisidia. And on the Sabbath day they went into the synagogue there, and sat down, 
15. and after the reading of the Law and the Prophets, the leaders (of the worship) of the synagogue sent to them, saying: 'Brethren, if you have any word of exhortation or consolation or encouragement for the people, say it.'
16. So Paul arose, and motioning with his hand, said: "Men of Israel and you who reverence and fear God, listen!
17. "The God of this people Israel selected our forefathers and made this people great and important during their stay in the land of Egypt, and then with an uplifted arm He led them out from there. 
18. "And for about forty years like a Fatherly nurse He cared for them in the wilderness and endured their behaviour.  

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om my van die korrekte Skriflesing gedeelte te voorsien elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, krag, mag, majesteit, lofprysing, aanbidding, en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct portion of
Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, power, might, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more.)


Picture by Charles W. Colson, excerpted from his book:
LOVING GOD. 


No comments:

Post a Comment