Sunday, 8 July 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Donderdsg 12 Julie 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Handelinge 11:1- 8)
1. En die apostels en die broeders wat in Judéa was, het gehoor dat die heidene ook die Woord van God aangeneem het,
2. en toe Petrus opgaan na Jerusalem, het die wat uit die besnydenis was, met hom getwis
3. en gesê: 'By onbesnede manne het jy in die huis gegaan en saam met hulle geëet.'
4. En Petrus het begin en vir hulle die loop van die saak uiteengesit en gesê:
5. "Ek was in die stad Joppe in die gebed, en in 'n verrukking van sinne het ek 'n gesig gesien: 'n voorwerp het uit die hemel neergedaal soos 'n groot laken wat aan die vier hoeke uit die hemel neergelaat word, en dit het by my gekom. 
6. "En toe ek die oë daarop hou en dit waarneem, sien ek die viervoetige diere van die aarde en die wilde en die kruipende diere en die voëls van die hemel. 
7. "En ek hoor 'n stem vir my sê: 'Staan op Petrus, slag en eet!'
8. "Maar ek antwoord: Nooit nie Here, want niks onheiligs of onreins het ooit in my mond ingegaan nie."

Thursday 12 July 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Acts 11:1-8)
1. Now the apostles and the brethren who were throughout Judea heard (with astonishment) that the Gentiles (heathen) also had received and accepted and welcomed the Word of God, (the doctrine concerning the attainment through Christ, of salvation in the kingdom of God).
2. So when Peter went up to Jerusalem, the circumcision party (certain Jewish Christians) found fault with him (separating themselves from him in a hostile spirit, apposing and disputing and contending with him),
3. saying: 'Why did you go to uncircumcised and (even) eat with them?'
4. But Peter began (at the beginning) and narrated and explained to them step by step (the whole list of events). He said:
5. "I was in the town of Joppa, praying, and (falling) into a trance I saw a vision of something coming down from heaven, like a huge sheet lowered by the four corners; and it descended until it came to me. 
6. "Gazing intently and closely at it, I observed in it (a variety of) four-footed animals and wild beasts and reptiles of the earth, and birds of the air, 
7. "and I heard a voice saying to me: 'Get up Peter, kill and eat.' 
8. "But I said: No, by no means Lord, for nothing common or unhallowed  or (ceremonially) unclean has ever entered my mouth."

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om my van die korrekte Skriflesing gedeelte te voorsien elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, krag, mag, majesteit, lofprysing, aanbidding, en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct portion of
Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, power, might, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more.)


No comments:

Post a Comment