Tuesday, 31 July 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Dinsdag 7 Augustus 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Handelinge 15;21-27)
21. "Want van die ou tyd af het Moses in elke stad diegene wat hom verkondig, terwyl hy elke Sabbat in die Sinagoges gelees word." 
22. Toe het die apostels en die ouderlinge saam met die hele gemeente besluit om manne uit hulle te kies en na Antiochië te stuur, saam met Paulus en Bárnabas, naamlik Judas met die bynaam van Bársabas, en Silas, manne wat voorgangers onder die broeders was. 
23. En hulle het deur hul bemiddeling dít geskrywe: "Die apostels en die ouderlinge en die broeders, aan die broeders uit die Heidene in Antiochië en Sírië en Cilícië: Groete!
24. "Aangesien ons gehoor het dat sommige wat van ons uitgegaan het, aan wie ons geen opdrag gegee het nie, julle met woorde ontstel en julle gemoedere verontrus, deur te sê dat julle besny moet word en die wet moet onderhou,  
25. "het ons eenparig besluit om manne te kies en na julle te stuur saam met ons geliefde Bárnabas en Paulus - 
26. "manne wat hulle lewe oorgegee het vir die Naam van onse Here Jesus Christus. 
27. "Ons het dan Judas en Silas afgevaardig, om ook mondeling dieselfde berig te bring."

Tuesday 7 August 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Acts 15:21-27)
21. "For from ancient generations Moses has had his preachers in every town, for he is read (aloud) every Sabbath in the synagogues."
22. Then the apostles and the elders, together with the whole Church, resolved to select men from among their number, and send them to Antioch with Paul and Barnabas. They chose Judas called Barsabbas, and Silas, both leading men among the brethren and sent them. 
23. With them they sent the following letter: "The brethren, both the apostles and the elders, to the brethren who are of the Gentiles in Antioch and Syria and Cilicia, greetings:
24. "As we have heard that some persons from our number have disturbed you with their teaching, unsettling your minds and throwing you into confusion, although we gave them no express orders or instructions (on the points in question),
25. "it has been resolved by us in assembly to select men and send them as messengers to you, with our beloved Barnabas and Paul,
26. "men who have hazarded their lives for the sake of our Lord Jesus Christ. 
27. "So we have sent Judas and Silas, who themselves will bring you the same message by word of mouth." 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om my van die korrekte Skriflesing gedeelte te voorsien elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan hom kom toe alle eer, heerlikheid, krag, mag, majesteit, lofprysing, aanbidding en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct portion of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, power, might, majesty, praise, worship and thanksgiving from now and forever more.)


No comments:

Post a Comment