Saturday, 14 July 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Dinsdag 24 Julie 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Handelinge 13:19-24)
19. "En sewe nasies het Hy in
die land Kanaän uitgeroei en hulle land deur die lot aan hulle uitgedeel. 
20. "En daarna, omtrent vier honderd en vyftig jaar lank, het Hy rigters gegee tot op Samuel, die profeet. 
21. "En van toe af het hulle 'n koning begeer, en God het aan hulle gegee Saul, die seun van Kis, 'n man uit die stam van Benjamin, veertig jaar lank. 
22. "En nadat Hy hom afgesit het, het hy Dawid vir hulle verhef as koning, van wie Hy ook gesê en getuig het: 'Ek het Dawid, die seun van Isai gevind, 'n man na My hart, wat al My welbehae sal doen.'
23. "Uit die geslag van hierdie man, het God vir Israel, volgens die belofte, Jesus die Verlosser verwek,
24. "Nadat Johannes die Doper voor Sy koms, eers die doop van bekering aan die hele volk van Israel verkondig het."

Tuesday 24 July 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Acts 13:19-24)
19. "When He had destroyed seven nations in the land of Canaan, He gave them (the Hebrews), their land as an inheritance (distributing it to them by lot; all of which took about) four hundred and fifty years. 
20. "After that, He gave them judges until the prophet Samuel. 
21. "Then they asked for a king; and God gave them Saul, son of Kish, a man from the tribe of Benjamin, for forty years. 
22. "And when He had deposed him, He raised up David to be their king; of him He bore witness and said: 'I Have found David, son of Jesse, a man after My own heart, who will do all My will and carry out My program fully.'
23. "Of this man's descendants God Has brought to Israel a Saviour (in the Person of Jesus), according to His promise. 
24. "Before His coming John the Baptist had (already) preached baptism of repentance, to all the people of Israel." 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om my van die korrekte Skriflesing gedeelte te voorsien elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, krag, mag, majesteit, lofprysing, aanbidding, en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct portion of
Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, power, might, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever môre
No comments:

Post a Comment