Saturday, 14 July 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Vrydag 20 Julie 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Handelinge 12:18-25)
18. En toe dit dag geword het, was daar onder die soldate geen kleine opskudding oor wat van Petrus geword het nie. 
19. Daarop het Herodes hom gesoek en nie gekry nie, en die wagte onder verhoor geneem, en bevel gegee dat hulle tereg gestel moes word. En hy het van Judéa weggegaan na Cesaréa en daar gebly. 
20. En Herodes was verbitterd teen die Tiriërs en die Sidoniërs. En hulle het eenparig na hom gekom, en nadat hulle Blastus die koning se hofdienaar omgepraat het, vrede gevra, omdat hulle land onderhoud uit die koning s'n ontvang het. 
21. En op 'n bepaalde dag het Herodes 'n koninklike kleed aangetrek, en op die troon gaan sit en hulle toegespreek. 
22. Daarop het die volk hom toegeroep: "'n Stem van 'n god en nie van 'n mens nie!"
23. En onmiddellik het 'n engel van God hom getref, omdat hy die eer nie aan God gegee het nie; en hy is deur wurms verteer, en het gesterwe. 
24. Maar die Woord van God het gegroei en toegeneem. 
25. En Bárnabas en Saulus het van Jerusalem teruggekeer, nadat hulle hul diens vervul het. En hulle het Johannes saamgebring. wat ook Markus genoem word. 

Friday 20 July 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Acts 12:18-25)
18. Now, as soon as it was day, there was no small disturbance among the soldiers, as to what had become of Peter. 
19. And when Herod had looked for him and could not find him, he put the guards on trial, and commanded that they should be led away (to execution). Then Herod went down from Judea to Ceasarea and stayed on there. 
20. Now Herod cherished bitter animosity and hostility for the people of Tyre and Sidon, and (their deputies) came to him in a united body, and having made Blastus the king's chamberlain their friend, they asked for peace, because their country was nourished by and depended on the king's (country) for food. 
21. On an appointed day Herod arrayed himself in his royal robes, took his seat upon his throne and addressed an oration to them. 
22. And the assembled people shouted: "It is a voice of a god, and not of a man!"
23. And at once an angel of the Lord smote him down, because he did not give God the glory (the preeminence and kingly majesty that belong to Him as the supreme Ruler); and he was eaten by worms and died. 
24. But the Word of the Lord (concerning the attainment through Christ of salvation in the kingdom of God), continued to grow and spread. 
25. And Barnabas and Saul came back from Jerusalem when they had completed their mission, bringing with them John whose surname was Mark. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om my van die korrekte Skriflesing gedeelte te voorsien elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, krag, mag, majesteit, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou af tot in alle ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct portion of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, power, might, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more.)No comments:

Post a Comment