Tuesday, 31 July 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Sondag 5 Augustus 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Handelinge 15:10-14)
10. "Nou dan, waarom versoek julle God, deur op die nek van die dissipels 'n juk te lê wat ons vaders en ook ons nie in staat was om te dra nie?
11. "Maar ons glo dat ons deur die genade van die Here Jesus Christus gered word, op dieselfde manier as hulle ook."
12. En die hele menigte het geswyg en na Bárnabas en Paulus geluister, terwyl hulle van al die tekens en wonders vertel wat God deur hulle onder die Heidene gedoen het.   
13. En nadat hulle geswyg het, antwoord Jakobus en sê: "Broeders, luister na my!
14. "Simeon (Petrus) het vertel hoe God in die begin uitgesien het om 'n volk uit die Heidene vir Sy Naam aan te neem."

Sunday 5 August 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Acts 15:10-14)
10. "Now then, why do you try to test God by putting a yoke on the necks of the disciples, such as neither our forefathers nor we (ourselves) were able to endure?
11. "But we believe that we are saved through the grace (the undeserved favour and mercy) of the Lord Jesus, just as they are."
12. Then the whole assembly remained silent, and they listened (attentively) as Barnabas and Paul rehearsed what signs and wonders God Had performed through them among the Gentiles. 
13. When they had finished talking, James replied: "Brethren listen to me!
14. "Simeon (Peter) has rehearsed how God first visited the Gentiles, to take out of them a people (to bear and honour) His Name."

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om my van die korrekte Skriflesing gedeelte te voorsien elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan hom kom toe alle eer, heerlikheid, krag, mag, majesteit, lofprysing, aanbidding en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct portion of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, power, might, majesty, praise, worship and thanksgiving from now and forever more.)


Many thanks to Margaret Mathembe for the above Sunday blessings. 

No comments:

Post a Comment