Saturday, 14 July 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Woensdag 25 Julie 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Handelinge 13:25-31)
25. "En toe Johannes die Doper aan die einde van sy loopbaan gekom het, het hy gesê: 'Wie dink julle is ek? Ek is dit nie, maar kyk, Hy kom ná my, Wie se skoen ek nie waardig is om van Sy voete los te maak nie. 
26. "Broeders, kinders van die geslag van Abraham, en die onder julle wat God vrees, vir julle is hierdie Woord van verlossing gestuur. 
27. "Want inwoners van Jerusalem en hulle owerstes het Hom nie geken nie, en deur Hom te veroordeel, het hulle die woorde van die profete vervul wat elke sabbat gelees word. 
28. "En al het hulle niks gevind wat die dood verdien nie, tog het hulle van Pilatus gevra dat Hy omgebring moes word. 
29. "En toe hulle alles volbring het wat oor Hom geskrywe is, het hulle hom van die kruishout afgehaal en in 'n graf neergelê. 
30. "Maar God het Hom uit die dode opgewek. 
31. "En gedurende baie dae het Hy verskyn aan die wat saam met Hom opgegaan het van Galiléa na Jerusalem, en hulle is Sy getuies by die volk."

Wednesday 25 July 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Acts 13:25-31)
25. "And as John the Baptist was ending his course, he asked: 'What or who do you secretly think that I am? I am not He (the Christ. No), but note that after me One is coming, the sandals of Whose feet I am not worthy to untie! 
26. "Brethren sons of the family of Abraham, and all those others among you who reverence and fear God, to us has been sent the message of this salvation (the salvation obtained through Jesus Christ).
27. "For those who dwell in Jerusalem and their rulers, because they did not know or recognize Him, or understand the utterences of the prophets which are read every Sabbath, have actually fulfilled these very predictions by condemning and sentencing (Him).
28. "And although they could find no cause deserving death with which to charge Him, yet they asked Pilate to have Him executed and put out of the way.  
29. "And when they had finished and fulfilled everything that was written about Him, they took Him down from the tree, and laid Him in a tomb. 
30. "But God raised Him from the dead. 
31. "And for many days He appeared to those who came up with Him from Galilee to Jerusalem, and they are His witnesses to the people."

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om my van die korrekte Skriflesing gedeelte te voorsien elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, krag, mag, majesteit, lofprysing, aanbidding, en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct portion of
Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, power, might, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more.)No comments:

Post a Comment