Saturday, 14 July 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Dinsdag 31 Julie 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Handelinge 14:13-18)
13. En die priester van Júpiter wie se tempel voor hulle stad was, het stiere en kranse na die poorte gebring en wou saam met die skare offer. 
14. Maar toe die apostels, Bárnabas en Paulus dit hoor, het hulle hul klere geskeur en onder die skare ingespring en geroep, 
15. en gesê: "Manne, waarom doen julle hierdie dinge? Ons is net sulke mense soos julle, en ons verkondig die evangelie dat julle jul van hierdie nietige dinge moet bekeer tot die lewende God, wat die hemel en die aarde en die see en alles wat daarin is, gemaak het. 
16. "Hy het in die tye wat verby is, toegelaat dat al die nasies in hulle eie weë sou wandel, 
17. "al het Hy Homself nie onbetuig gelaat nie, deur goed te doen van die hemel, en vir ons reën en vrugbare tye te gee, en ons harte met voedsel en vrolikheid te vervul."
18. Selfs met hierdie woorde het hulle met moeite die skare verhinder om aan hulle te offer. 

Tuesday 31 July 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Acts 14:13-18)
13. And the priest of Zeus, whose temple was at the entrance of the town, brought bulls and garlands to the city's gates and wanted to join the people in offering sacrifice. 
14. But when the apostles Barnabas and Paul heard of it, they tore their clothing and dashed out among the crowd shouting:
15. "Men, why are you doing this? We also are human beings, of nature like your own, and we bring you the good news, that you should turn away from these foolish and vain things to the living God, Who made the heaven and the earth and the sea and everything that they contain. 
16. "In generations past He permitted all the nations to walk in their own ways;
17. "yet He did not neglect to leave some witness of Himself, for He did you good and showed you kindness, and gave you rains from heaven and fruitful seasons, satisfying your hearts with nourishment and happiness."
18. Even in the light of these words, they with difficulty prevented the people from offering sacrifices to them. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om my van die korrekte Skriflesing gedeelte te voorsien elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, krag, mag, majesteit, lofprysing, aanbidding, en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct portion of
Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, power, might, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more.)No comments:

Post a Comment