Tuesday, 31 July 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Woensdag 1 Augustus 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Handelinge 14:19-23)
19. Maar daar het Jode van Antiochië en Ikónium aangekom, en hulle het, nadat hulle die skare omgepraat het, Paulus gestenig en hom buitekant die stad gesleep, met die gedagte dat hy dood was. 
20. Maar toe die dissipels hom omring, het hy opgestaan en in die stad gekom, en die volgende dag saam met Bárnabas na Derbe vertrek. 
21. En nadat hulle aan daardie stad die evangelie verkondig en 'n aantal dissipels gemaak het, het hulle teruggegaan na Listre en Ikónium en Antiochië, 
22. en die siele van die dissipels versterk en hulle vermaan om in die geloof te bly deur te sê: "Ons moet deur baie verdrukkinge in die koninkryk van God ingaan."
23. En hulle het in elke gemeente vir hulle ouderlinge gekies, en hulle, ná gebed en vas, opgedra aan die Here, in wie hulle geglo het. 

Wednesday 1 August 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Acts 14:19-23)
19. But some Jews arrived there from Antioch and Iconium; and having persuaded the people and won them over, they stoned Paul and (afterward) dragged him out of the town, thinking that he was dead. 
20. But the disciples formed a circle about him, and he got up and went back into the town; and on the morrow he went on with Barnabas to Derbe. 
21. When they had preached the good news (Gospel) to that town and made disciples of many of the people, they went back to Lystra and Iconium and Antioch,
22. establishing and strengthening the souls and the hearts of the disciples, urging and warning and encouraging them to stand firm in the faith, and telling them that it is through many hardships and tribulations, we must enter the kingdom of God. 
23. And when they had appointed and ordained elders for them in each Church with prayer and fasting, they committed them to the Lord in Whom they had come to believe (being full of joyful trust that He is the Christ, the Messiah).

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om my van die korrekte Skriflesing gedeelte te voorsien elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan hom kom toe alle eer, heerlikheid, krag, mag, majesteit, lofprysing, aanbidding en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct portion of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glort, honour, power, might, majesty, praise, worship and thanksgiving from now and forever more.)


No comments:

Post a Comment