Saturday, 14 July 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Saterdag 21 Julie 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Handelinge 13:1-5)
1. En daar was in die plaaslike gemeente in Antiochíë sekere profete en leraars naamlik Bárnabas en Simeon wat Niger genoem word, en Lúcius, die Cirenéër, en Manáen, wat saam met Herodes die viervors grootgeword het, en Saulus. 
2. En terwyl hulle besig was om die Here te dien en te vas, het die Heilige Gees gesê: "Sonder nou Bárnabas en Saulus vir my af vir die werk waarvoor Ek hulle geroep het."
3. En toe hulle gevas en gebid het, en hulle die hande opgelê het, laat hulle hul gaan. 
4. So het hulle dan, deur die Heilige Gees uitgestuur, afgegaan na Seleúcië, en daarvandaan weggevaar na Ciprus. 
5. En toe hulle in Sálamus kom, het hulle die Woord van God in die sinagoges van die Jode verkondig; en hulle het ook Johannes (Markus) as helper gehad. 

Saturday 21 July 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Acts 13:1-5)
1. Now, in the Church assembly at Antioch, there were prophets (inspired) interpreters of the will and purposes of God and teachers: Barnabas. Symeon who was called Niger (Black), Luciud of Cyrene, Manaen a member of the court of Herod the tetrarch, and Saul. 
2. While they were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit said: "Seperate for Me now Barnabas and Saul, for the work to which I Have called them."
3. Then after fasting and praying, they put their hands on them and sent them away. 
4. So then, being sent out by the Holy Spirit, they went down to Seleucia, and from (that part) they sailed away to Cyprus. 
5. When they arrived at Salamis, they preached the Word of God (concerning the attainment through Christ of salvation in the kingdom of God) in the synagogues of the Jews. And they had John (Mark) as an attendant to assist them. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om my van die korrekte Skriflesing gedeelte te voorsien elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, krag, mag, majesteit, lofprysing, aanbidding, en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct portion of
Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, power, might, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more.)No comments:

Post a Comment