Saturday, 14 July 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Sondag 22 Julie 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Handelinge 13:6-12)
6. En hulle het die eiland deurgegaan tot by Pafos en 'n towenaar gevind, 'n valse profeet, 'n Jood met die naam van Bar-Jesus. 
7. Hy was by die goewerneur Sérgius Paulus, 'n verstandige man. Dié het Bárnabas en Saulus laat roep en het versoek om die Woord van God te hoor. 
8. Maar Élimas die towenaar - want so word sy naam vertaal - het hulle teëgestaan en het probeer om die goewerneur afkerig te maak van die geloof. 
9. Maar Saulus, dit is Paulus, vervul met die Heilige Gees, het die oë op hom gehou en gesê: 
10. "Kind van die duiwel, vol van alle bedrog en alle listigheid, vyand van alle geregtigheid, sal jy nie ophou om die reguit weë van die Here te verdraai nie?
11. "En nou kyk, die hand van die Here is op jou, en jy sal blind wees en die son vir 'n tyd lank nie sien nie." En onmiddelik het daar donkerheid en duisternis op hom geval, en hy het rondgegaan en gesoek na mense wat hom met die hand kon lei. 
12. Toe die goewerneur dan sien wat daar gebeur het, was hy verslae oor die leer van die Here en het geglo. 

Sunday 22 July 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Acts 13:6-12)
6. When they had passed through the entire island of Cyprus as far as Paphos, they came upon a certain Jewish wizard or sorcerer, a false prophet named Bar-Jesus. 
7. He was closely associated with the proconsul, Sergius Paulus, who was an intelligent and sensible man of sound understanding; he summoned to him Barnabas and Saul, and sought to hear the Word of God (concerning salvation in the Kingdom of God, attained through Christ).
8. But Elymas the wise man - for that was die translation of his name - (which he had given himself) - opposed them, seeking to keep the proconsul from accepting the faith. 
9. But Saul, who is also called Paul, filled with and controlled by the Holy Spirit, looked steadily at Elymas, 
10. and said: "You master in every form of deception and recklessness, unscrupulousness, and wickedness, you son of the devil, you enemy of everything that is upright and good, will you never stop perverting and making crooked the straight paths of the Lord and plotting against His saving purposes?
11. "And now behold, the hand of the Lord is upon you and you will be blind, (so blind that you will be) unable to see the sun for a time. Instantly there fell upon him a mist and a darkness, and he groped about seeking persons who would lead him by the hand. 
12. Then the proconsul believed (became a Christian) when he saw what had occurred, for he was astonished and deeply touched at the teaching concerning the Lord and from Him.   

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om my van die korrekte Skriflesing gedeelte te voorsien elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, krag, mag, majesteit, lofprysing, aanbidding, en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct portion of
Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, power, might, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more.)


Picture by Levi Lusko, from his book: "SWIPE RIGHT." Many thanks to you Levi. May God bless you richly in everything you do. 

No comments:

Post a Comment