Sunday, 8 July 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Dinsdag 10 Julie 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Handelinge 10:37-42)
37. "Julle weet van die saak wat deur die hele Judéa gebeur het, en van Galiléa af begin het, ná die doop wat Johannes gepreek het, 
38. "met betrekking tot Jesus van Násaret, hoe God Hom gesalf het met die Heilige Gees en met krag. Hy het die land deurgegaan, goed gedoen en almal genees wat onder die mag van die duiwel was, omdat God met Hom was. 
39. "En ons is getuies van alles wat Hy gedoen het in die Joodse land en in Jerusalem. En hulle het Hom omgebring, deur Hom aan 'n kruishout op te hang. 
40. "Hom het God op die derde dag opgewek, en beskik dat Hy sou verskyn -
41. "nie aan die hele volk nie, maar aan getuies wat deur God vantevore verkies is, ons wat met Hom saam geëet en gedrink het, nadat Hy uit die dode opgestaan het.
42. "En Hy het ons bevel gegee om aan die volk te verkondig en met krag te betuig, dat dit Hy is wat deur God bestem is as Regter oor die lewende en dode."

Tuesday 10 July 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Acts 10:37-42)
37. "The same message which was proclaimed throughout all Judea, starting from Galilee, after the baptism preached by John -
38. "how God anointed and consecrated Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with strength and ability and power; how He went about doing good, and in particular, curing all who were harassed and oppressed by (the power of the) devil, for God was with Him.
39. "And we are (eye and ear) witnesses of everything that He did, both in the land of the Jews and in Jerusalem. And (yet) they put Him out of the way (murdered Him) by hanging Him on a tree; 
40. "but God raised Him to life on the third day, and caused Him to be manifest (to be plainly seen), 
41. "not by all the people but to us who were chosen (designated) beforehand by God as witnesses, who ate and drank with Him, after He arose from the dead.
42. "And He charged us to preach to the people and to bear solemn testimony that He is the God-appointed and God-ordained Judge of the living and the dead."

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om my van die korrekte Skriflesing gedeelte te voorsien elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle eer, heerlilheid, krag, mag, majesteit, lofprysing, aanbidding, en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct portion of
Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, power, might, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more.)


No comments:

Post a Comment