Sunday, 8 July 2018

PÊREL VAN ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Saterdag 14 Julie 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Handelinge 11:13-18)
13. "En hy het ons vertel hoe hy die engel in sy huis sien staan het, en vir hom sê: 'Stuur manne na Joppe en laat vir Simon haal was ook Petrus genoem word; 
14. "'en hy sal woorde tot jou spreek, waardeur jy en jou hele huis gered sal word.'
15. "En toe ek begin spreek, het die Heilige Gees op hulle geval, soos ook op ons in die begin. 
16. "En ek het die Woord van die Here onthou, hoe Hy gesê het: 'Johannes het met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word.'
17. "As God dan aan hulle dieselfde gawe gegee het, soos ons wat in die Here Jesus Christus geglo het, wie is ek dan, dat ek God kon verhinder?"
18. En toe hulle dit hoor, het hulle geswyg en God verheerlik en gesê: 'So het God dan ook aan die Heidene die bekering tot die lewe geskenk.'

Saturday 14 July 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Acts 11:13-18)
13. "And he related to us how he had seen the angel in his house which stood and said to him: 'Send men to Joppa, and bring Simon who is surnamed Peter;
14. "'he will give and explain to you a message by means of which you and all your household (as well) will be saved from eternal death.'
15. "When I began to speak, the Holy Spirit fell on them just as He did on us at the beginning. 
16. "Then I recalled the declaration of the Lord, how He said: 'John indeed baptized with water, but you shall be baptized with the Holy Spirit.'
17. "If then God gave to them the same gift (equally) as He gave to us when we believed in (trusted in, and relied on) the Lord Jesus Christ, who was I and what power or authority had I to interfere or hinder or forbid or withstand God?
18. When they heard this, they were quieted and made no further objection. And they glorified God, saying: 'Then God Has also granted to the Gentiles repentance unto (real) life after resurrection.' 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om my van die korrekte Skriflesing gedeelte te voorsien elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, krag, mag, majesteit, lofprysing, aanbidding, en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct portion of
Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, power, might, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more.)


No comments:

Post a Comment