Monday, 19 March 2018

PÊREL VAN ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Dinsdag 20 Maart 2018. 

PÊREL VIR ELKE DAG:

(Lukas 10:6-9)
6. "En as dáár 'n man van vrede is, sal julle vrede op hom rus; anders sal dit na julle terugkeer. 
7. "Bly dan in daardie selfde huis en eet en drink wat hulle het, want die arbeider is sy loon werd. Moenie van huis tot huis gaan nie.  
8. "En in watter stad julle ookal mag ingaan, en hulle jul ontvang, eet wat julle voorgesit word. 
9. "En maak die siekes gesond wat daarin is, en sê vir hulle: 'Die koninkryk van God het naby julle gekom.'"

Tuesday 20 March 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Luke 10:6-9)
6. "And if anyone (worthy) of peace and blessedness is there, the peace and blessedness you wish, shall come upon him, but if not, it shall come back to you. 
7. "And stay on in the same house, eating and drinking what they provide, for the labourer is worthy of his wages. Do not keep moving from house to house. 
8. "Whenever you go into a town and they receive and accept and welcome you, eat what is set before you.  
9. "And heal the sick in it and say to them: 'The kingdom of God Has come close to you.'"

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle lof, eer, heerlikheid, majesteit, lofprysing, aanbidding en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate portion of Scripture every day, according to your needs and ecpectations. 
To Him be all glory, honour, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more).


Photo by:
Bethel Prayer Fellowship. Many thanks to them!

No comments:

Post a Comment