Thursday, 22 March 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Saterdag 24 Maart 2018. 

PÊREL VIR ELKE DAG:
(Lukas 10:21-24)
21. In dieselfde uur het Jesus Hom in die Gees verheug en gesê: "Ek loof U Vader, Here van die hemel en die aarde, dat U hierdie dinge verberg het vir wyse en verstandige mense, en U dit aan kindertjies openbaar het. Ja Vader, want so was dit U welbehae. 
22. "Alles is aan my oorgegee deur My Vader; en niemand weet Wie die Seun is nie, behalwe die Vader; en Wie die Vader is nie, behalwe die Seun, en hy aan wie die Seun dit sal openbaar."
23. En Hy het Hom omgedraai en afsonderlik aan hulle gesê: "Salig is die oë wat sien wat julle sien;
24. "want Ek sê vir julle: Baie profete en konings het gewens om te sien wat julle sien, en dit nie gesien nie, en om te hoor wat julle hoor, en het dit nie gehoor nie!"

PEARL FOR EACH DAY:
(Luke 10:21-24)
21. In the same hour He rejoiced and gloried in the Holy Spirit and said: "I thank You Father, Lord of heaven and earth, that You Have concealed these things (relating to salvation) from the wise and understanding and learned, and revealed them to babes (the childish, unskilled and untaught). Yes Father for such was Your gracious will and choice and good pleasure. 
22. "All things have been given over into My power by My Father; and no one knows Who the Son is, except the Father, or Who the Father is, except the Son, and anyone to whom the Son may choose to reveal  and make Him known." 
23. Then, turning to His disciples, He said privately: "Blessed (happy to be envied) are those whose eyes see what you see,
24. "for I tell you, that many prophets and kings longed to see what you see, and they did not see it, and to hear what you hear and they did not hear it."

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle lof, eer, heerlikheid, majesteit, lofprysing, aanbidding en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate portion of Scripture every day, according to your needs and ecpectations. 
To Him be all glory, honour, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more).


Many thanks to Rosan Marais for making this powerful statement. 

No comments:

Post a Comment