Thursday, 22 March 2018

PÉREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Sondag 25 Maart 2018. 

PÊREL VIR ELKE DAG:
(Lukas 10:25-28)
25. En daar het 'n sekere wetgeleerde opgestaan wat Hom versoek het deur te sê: 'Meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beërwe?'
26. En Hy antwoord hom: "Wat is in die wet geskrywe? Hoe lees jy?"
27. En hy antwoord en sê: 'Jy moet die Here jou God liefhê uit jou hele hart en uit jou hele siel, en uit jou hele krag en uit jou hele verstand; en jou naaste soos jouself.'
28. Toe sê Hy vir hom: "Jy het reg geantwoord, doen dit en jy sal lewe."

PEARL FOR EACH DAY:
(Luke 10:25-28)
25. And then a certain lawyer arose to try (test, tempt) Him, saying: 'Teacher, what am I to do to inherit everlasting life (that is, to partake of eternal salvation in the Messiah's Kingdom)?'
26. Jesus said to him: "What is written in the Law? How do you read it?"
27. And he replied: 'You must love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength and with all your mind; and your neighbour as yourself.'
28. And Jesus said to him: "You have answered correctly; do this, and you will live (enjoy active, blessed, endless life in the Kingdom of God."

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle lof, eer, heerlikheid, majesteit, lofprysing, aanbidding en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate portion of Scripture every day, according to your needs and ecpectations. 
To Him be all glory, honour, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more).


No comments:

Post a Comment