Saturday, 17 March 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Donderdag 22 Maart 2018. 

PÊREL VIR ELKE DAG:

(Lukas 10:13-16)
13. "Wee jou Gorásin, wee jou Betsáida! Want as in Tirus en Sidon die kragtige dade plaasgevind het, wat in julle plaasgevind het, sou hulle lankal in sak en as gesit en hulle bekeer het. 
14. "Maar in Tirus en Sidon sal dit in die oordeel verdraagliler wees as vir julle. 
15. "En jy Kapérnaüm, wat tot die hemel toe verhoog is, jy sal tot die doderyk toe neergestoot word. 
16. "Wie na julle luister, luister na My; en wie julle verwerp, verwerp My; en wie My verwerp, verwerp Hom wat My gestuur het."

PEARL FOR EACH DAY:

Thursday 22 March 2018. 
(Luke 10:13-16)
13. "Woe to you, Chorazin! Woe to you Bethsaida! For if the mighty miracles performed in you, had been performed in Tyre and Sidon, they would have repented long ago, sitting in sackcloth and ashes.   
14. "However, it shall be more tolerable in the judgement for Tyre and Sidon, than for you. 
15. "And you Capernaum, will you be exalted unto heaven? You shall be brought down to Hades (the regions of the dead).
16. "He who hears and heeds you (disciples) hears and heeds Me; and he who slights and rejects you, slights and rejects Me; and he who slights and rejects Me, slights and rejects Him Who sent Me." 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle lof, eer, heerlikheid, majesteit, lofprysing, aanbidding en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate portion of Scripture every day, according to your needs and ecpectations. 
To Him be all glory, honour, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more).
No comments:

Post a Comment