Monday, 12 March 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Sondag 18 Maart 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:
(Lukas 9:57-62)
57. En terwyl hulle op reis was, sê iemand op die pad vir Hom: 'Here, ek sal U volg, waar U ook mag gaan.'
58. Toe sê Jesus vir hom: "Die jakkalse het gate, en die voëls van die hemel neste, maar die Seun van die Mens het geen plek waar Hy Sy hoof kan neerlê nie."
59. En Hy sê aan 'n ander een: "Volg My!" Maar hy antwoord: 'Here, laat my toe om eers my vader te gaan begrawe.'
60. En Jesus antwoord hom: "Laat die dooies hul eie dooies begrawe; maar gaan jy en verkondig die koninkryk van God." 
61. En 'n ander een het ook gesê: 'Here ek sal U volg, maar laat my eers toe om afskeid te neem van die wat in my huis is.'
62. En Jesus antwoord hom: "Niemand wat sy hand aan die ploeg slaan en agtertoe kyk, is geskik vir die koninkryk van God nie."

Sunday 18 March 2018. 
PEARL FOR EACH DAY: 
(Luke 9:57-62)
57. And it occurred that as they were going along the road, a man said to Him: 'Lord, I will follow you wherever You go.'
58. And Jesus told him: "Foxes have lurking holes, and the birds of the air have roosts and nests, but the Son of Man Has no place to lay His head."
59. And He said to another: "Become My disciple, side with My party, and accompany Me!" But he replied: 'Lord, permit me first to bury (await the death of) my father.'
60. But Jesus said to him: "Allow the dead to bury their own dead; but as for you, go and publish abroad, throughout all regions the Kingdom of God." 
61. Another also said: 'I will follow You Lord, and become Your diciple; but let me first say good-bye to those at my home.'
62. Jesus said to him: "No one who puts his hands to the plow and looks back (to the things behind), is fit for the kingdom of God."

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om daagliks die korrekte
Skrifgedeelte aan my deur te gee, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle lof, eer, heerlikheid, majesteit, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou tot in alle ewigheid. 
/
I trust the Holy Spirit of God to reveal the correct portion of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, majesty, praise, worship, and thanksgiving, from now and forever more).

Many thanks to John Hagee Ministries for this powerful statement. 

No comments:

Post a Comment