Saturday, 24 March 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Vrydag 30 Maart 2018. 

PÊREL VIR ELKE DAG:

(Lukas 23:33-47)
33. En toe hulle op die plek kom wat Hoofskedel genoem word, het hulle Hom daar gekruisig, en die kwaaddoeners, een aan die regterkant en een aan die linkerkant. 
34. En Jesus sê: "Vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie."
35. En die volk het dit staan en aanskou. En die owerstes het saam met hulle ook geskimp en gesê: 'Ander het Hy verlos, laat Hy Homself verlos, as Hy die Christus en die uitverkorene van God is.' 
36. En die soldate het Hom ook bespot, en gekom en vir Hom asyn gebring. 
37. En gesê: 'As U die Koning van die Jode is, verlos Uself.'
38. En daar was ook 'n opskrif bokant Hom geskywe in Griekse en Romeinse en Hebreeuse letters: HY IS DIE KONING VAN DIE JODE. 
39. En een van die kwaaddoeners wat opgehang is, het Hom gesmaad en gesê: 'As U die Christus is, verlos Uself en ons.'
40. Maar die ander een antwoord hom en bestraf hom en sê: 'Vrees jy ook God nie, terwyl jy in dieselfde oordeel is?
41. 'Ons tog regverdiglik, want ons ontvang die verdiende loon vir ons dade, maar Hy het niks verkeerds gedoen nie.'
42. 'En hy sê vir Jesus: 'Dink aan my Here, wanneer U in U Koninkryk kom.'
43. En Jesus antwoord hom: "Voorwaar Ek sê vir jou: Vandag sal jy saam met My in die Paradys wees."
44. En dit was omtrent die sesde uur, en daar het duisternis oor die hele aarde gekom, tot die negende uur toe;
45. en die son is verduister; en die voorhangsel van die tempel het middeldeur geskeur. 
46. En Jesus het met 'n groot stem uitgeroep en gesê: "Vader, in U hande gee Ek My Gees oor!" En toe Hy dit gesê het, blaas Hy die laaste asem uit. 
47. En toe die hoofman oor honderd sien wat gebeur het, het hy God verheerlik en gesê: 'Waarlik, hierdie Man was regverdig!'

Friday 30 March 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Luke 23:33-47)
33. And when they came to the place which is called The Skull (Latin: Calvary; Hebrew: Golgotha), there they crucified Him, and (along with) two criminals, one on the right and one on the left. 
34. And Jesus prayed: "Father, forgive them, for they know not what they do." And they divided His garments, and distributed them by casting lots for them. 
35. Now the people stood by (calmly and leisurely) watching; but the rulers scoffed and sneered (turning up their noses) at Him, saying: 'He rescued others (from death); let Him now rescue Himself, if He is the Christ (the Messiah) of God, the chosen One!'
36. The soldiers also ridiculed and made sport of Him, coming up and offering Him vinegar, (a sour wine mixed with water). 
37. And saying: 'If You are the King of the Jews, save (rescue Yourself from death.)
38. For there was also an incription above Him in letters of Greek and Latin and Hebrew: THIS IS THE KING OF THE JEWS. 
39. One of the criminals who was hanged with Him, blasphemed Him, saying: 'Are You not the Christ (the Messiah)? RescueYourself and us (from death)!'
40. But the other one reproved him saying: 'Do you not even fear God, seeing that yourself are under the same sentence of condemnation, and suffering the same penalty? 
41. 'But we indeed suffer it justly, receiving the due reward of our actions; but this Man Has done nothing wrong (nothing strange or eccentric or perverse or unreasonable)!'
42. Then he said to Jesus: 'Lord, remember me when You come in Your Kingly glory!'
43. And He answered him: "Truly, I say to you: Today you shall be with Me in Paradise."
44. It was now about the sixth hour (midday), and darkness envelloped the whole land and earth until the ninth hour (about three o'clock in the afternoon), 
45. Then the sun was darkened, and the veil of the temple was torn in two.   
46. And Jesus, crying out with a loud voice, said: "Father, into Your hands I commit My Spirit." Having said this,  He breathed His last.
47. Now the centurion, having seen what had taken place, recognized God and thanked and praised Him, and said: 'Indeed, without a doubt,  This was a Righteous Man.'

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle lof, eer, heerlikheid, majesteit, lofprysing, aanbidding en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate portion of Scripture every day, according to your needs and ecpectations. 
To Him be all glory, honour, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more).

No comments:

Post a Comment