Monday, 12 March 2018

PÊREL VIR ELKE DAG /. PEARL FOR EACH DAY.

Woensdag 14 Maart 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:
(Lukas 9:43-45)
43. En almal was verslae oor die majesteit van God. En toe almal verwonderd was oor alles wat Jesus gedoen het, sê Hy vir Sy dissipels:
44. "Bewaar hierdie woorde in julle ore; want die Seun van die Mens sal oorgelewer word in die hande van die mense."
45. Maar hulle het hierdie woorde nie verstaan nie, en dit was vir hulle bedek, sodat hulle dit nie sou begryp nie; en hulle was bang om Hom iets te vra oor hierdie Woord. 

Wednesday 14 March 2018. 
PEARL FOR EACH DAY: 
(Luke 9:43-45)
43. And they were all amazed at the greatness of God. While everyone was marvelling at all that Jesus did, He said to His disciples: 
44. "Listen carefully to what I Am about to tell you: The Son of Man is going to be delivered into the hands of men."
45. But they did not understand what this meant. It was hidden from them, so that they did not grasp it, and they were afraid to ask Him about it. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om daagliks die korrekte
Skrifgedeelte aan my deur te gee, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle lof, eer, heerlikheid, majesteit, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou tot in alle ewigheid. 
/
I trust the Holy Spirit of God to reveal the correct portion of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, majesty, praise, worship, and thanksgiving, from now and forever more).


No comments:

Post a Comment