Saturday, 24 March 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. / PEARL FOR EACH DAY.

Maandag 2 April 2018. 

PÊREL VIR ELKE DAG:

(Matthéüs 28:1-7)
1. En laat, ná die Sabbat toe dit begin lig word, teen die eerste dag van die week, kom Maria Magdaléna en die ander Maria om na die graf te kom kyk. 
2. En daar kom 'n groot aardbewing, want 'n engel van die Here het uit die hemel neergedaal, en gekom en die steen van die opening weggerol en daarop gaan sit. 
3. En sy gedaante was soos weerlig, en sy kleding wit soos sneeu. 
4. En uit vrees vir hom het die wagte gebewe, en soos dooies geword.  
5. Maar die engel antwoord en sê vir die vroue: 'Moenie vrees nie, want ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is.  
6. 'Hy is nie hier nie, want Hy het opgestaan soos Hy gesê het. Kom kyk na die plek waar die Here gelê het;
7. 'en gaan haastig, en sê vir Sy dissipels: 'Hy het opgestaan uit die dode en gaan voor julle uit na Galiléa. Daar sal julle Hom sien. Kyk, ek het julle dit gesê.'
(Lukas 24:9-12)
9. Hulle gaan toe weg van die graf en vertel dit alles aan die elf en die ander. 
10. En dit was Maria Magdaléna en Johanna en Maria, die moeder van Jakobus, en die ander vroue saam met hulle, wat dit aan die apostels vertel het. 
11. En hul woorde het vir hulle na onsinnige praatjies gelyk, en hulle het hul nie geglo nie. 
12. Maar Petrus het opgestaan en na die graf gehardloop, en toe hy afbuk, sien hy die doeke alleen lê. En hy het weggegaan huis toe, met verwondering oor wat gebeur het. 

Monday 2 April 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Matthew 28:1-7)
1. Now after the Sabbath, near dawn of the first day of the week, Mary of Magdala and the other Mary, went to take a look at the tomb. 
2. And behold, there was a great earthquake, for an angel of the Lord descended from heaven, and came and rolled the boulder back, and sat on it. 
3. His appearance was like lightning, and his garments as white as snow. 
4. And those keeping guard was so frightened at the sight of him, that they were agitated, and they trembled and became like dead men. 
5. But the angel said to the woman: 'Do not be alarmed and frightened, for I know that you are looking for Jesus, Who was crucified.
6. 'He is not here, He Has risen, as He said He would do. Come, see the place where He lay. 
7. 'Then go quickly and tell His disciples, He Has risen from the dead, and behold, He is going before you to Galilee; there you will see Him. Behold, I have told you.'
(Luke 24:9-12)
9. And having returned from the tomb, they reported all these things (taken together) to the eleven apostles, and to all the rest. 
10. Now, it was Mary Magdalene and Joanna and Mary the mother of James, and the other women with them, who reported these things to the apostles. 
11. But these reports seemed to the men an idle tale (madness, feigned things, nonsense), and they did not believe the women. 
12. But Peter got up and ran to the tomb; and stooping down and looking in, he saw the linen cloths alone by themselves, and he went away, wondering about and marveling at what had happened. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle lof, eer, heerlikheid, majesteit, lofprysing, aanbidding en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate portion of Scripture every day, according to your needs and ecpectations. 
To Him be all glory, honour, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more).
No comments:

Post a Comment