Saturday, 24 March 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Sondag 8 April 2018. 

PÊREL VIR ELKE DAG:

(Johannes 21:5-8)
5. En Jesus sê vir hulle: "My kinders, het julle nie iets om te eet nie?" Hulle antwoord Hom: 'Nee.'
6. En Hy sê vir hulle: "Gooi die net aan die regterkant van die skuit, en julle sal kry." Hulle het toe gegooi, en deur die menigte van visse was hulle nie meer in staat om dit te trek nie. 
7. Daarop sê die dissipel vir wie Jesus liefgehad het: 'Dit is die Here!' En toe Simon Petrus hoor dat dit die Here is, gord hy sy bokleed om - want hy was naak - en werp homself in die see. 
8. Maar die ander dissipels het met die skuitjie gekom, en die net met die visse gesleep; want hulle was nie ver van die land nie, maar omtrent tweehonderd el. 

Sunday 8 April 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(John 21:5-8)
5. Then Jesus said to them: "Children, have you any food?" They answered Him: 'No.'
6. And He said to them: "Cast the net on the right side of the boat, and you will find some." So they cast, and now they were not able to draw it in, because of the multitude of fish. 
7. Therefore the disciple whom Jesus loved, said to Peter: 'It is the Lord!' Now when Simon Peter heard that it was the Lord, he put on his outer garment (for he had removed it), and plunged into the sea. 
8.  But the other disciples came in the little boat, (for they were not far from land, but about 200 cubits), dragging the net with fish. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle lof, eer, heerlikheid, majesteit, lofprysing, aanbidding en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate portion of Scripture every day, according to your needs and ecpectations. 
To Him be all glory, honour, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more).No comments:

Post a Comment