Saturday, 9 September 2017

PÊREL VIR ELKE DAG. / PEARL FOR EACH DAY.

Saterdag 23 September 2017. 

PÊREL VIR ELKE DAG: 


(Matthéüs 24:7-11)
7. "Want die een nasie sal teen die ander opstaan, en die een koninkryk teen die ander; en daar sal hongersnode wees en pessiektes, en aardbewings op verskillende plekke. 
8. "Maar al hierdie dinge is 'n begin van die smarte. 
9. "Dan sal hulle jul aan verdrukking oorgee en julle doodmaak; en julle sal deur al die nasies gehaat word ter wille van My Naam. 
10. "En dan sal baie tot struikel gebring word, en mekaar verraai en mekaar haat. 
11. "En baie valse profete sal opstaan en baie mense mislei."

Saturday 23 September 2017. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Matthew 24:7-11)
7. "For nation will rise against nation, and kingdom against kingdom, and there will be famines and earthquakes in place after place;
8. "all this is but the beginning (the early pains) of the birth pangs (of the intolerable anguish.)
9. "Then they will hand you over to suffer affliction and tribulation and put you to death, and you will be hated by all nations for My Name's sake.  
19. "And then many will be offended and repelled and will begin to distrust and desert (Him Whom they ought to trust and obey) and and will stumble and fall away, and betray one another  and pursue one anothrr with hatred. 
11. "And many false prophets will rise up and deceive and lead many into error."

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om elke dag die korrekte"PÊREL" aan u deur te gee, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding, krag, mag, danksegging en soewereiniteit, tot in alle ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to present the correct "PEARL" to you every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all honour, glory, praise, worship, strength, might, sovereignty, and thanksgiving from now and forever more).

No comments:

Post a Comment